November Patrol Roster

Sunday 01 November 2020  |  
Location: West Beach SLSC
01-Nov-20 12pm - 5pm Hotel
07-Nov-20 12pm - 5pm Indigo
08-Nov-20 12pm - 5pm Juliet
14-Nov-20 12pm - 5pm Bravo
15-Nov-20 12pm - 5pm Alpha
21-Nov-20 12pm - 5pm Charlie
22-Nov-20 12pm - 5pm Delta
28-Nov-20 12pm - 5pm Foxtrot
29-Nov-20 12pm - 5pm Echo
November Patrol Roster